Blinking Icon States "Corrupt SD Card" on Moto G5 Plus